Ontwikkelingen regulering

Tarieven

De ACM heeft de tarieven van GTS voor 2019 inmiddels vastgesteld. Ook heeft zij een ontwerpbesluit opgesteld, naar aanleiding van de Europese netwerkcode betreffende transmissietariefstructuren (NC TAR), voor het wijzigen van de tarievencode, transportcode en begrippencode. Hiermee wordt een gewijzigde methodologie voor het bepalen van de tarieven vanaf tariefjaar 2020 geïntroduceerd. De ACM neemt hierover naar verwachting uiterlijk in oktober 2018 een definitief besluit.

Daarnaast is de ACM met het oog op de verwachte dalende benutting van de gasinfrastructuur in Nederland een onderzoek gestart naar de lange-termijnontwikkeling en houdbaarheid van de transporttarieven.

Methode van regulering

In de aangepaste Gas- en Mijnbouwwet, die momenteel ter besluitvorming bij de Eerste Kamer ligt, is de wettelijke taak van kwaliteitsconversie uitgebreid naar kwaliteitsconversie die benodigd is voor de afbouw en minimalisering van de winning uit het Groningenveld. Hierdoor vallen onder andere de kosten van de nieuw te bouwen stikstoffabriek onder de wettelijke taak en mag GTS deze kosten in haar tarieven meenemen. Daarnaast heeft de ACM comfort gegeven aan GTS dat de efficiënte kosten hiervan niet mee zullen worden genomen in toekomstige benchmarks.

Wet Voortgang Energietransitie

Op 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie van kracht geworden. Het doel van deze wet is meer duidelijkheid te scheppen voor alle betrokkenen om te kunnen werken aan het realiseren van de energietransitie.