Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

In miljoenen euro’s Nadere toelichting   eerste halfjaar 2018   eerste halfjaar 2017
           
Resultaat na belastingen zoals opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening     234,3   291,1
           
Saldo van actuariële winsten en verliezen terzake van personeelsbeloningen, 4 ‑0,4   4,1  
waarvan vennootschapsbelasting   0,2   ‑1,1  
           
Totaal van de resultaten verwerkt in het eigen vermogen, welke bij realisatie niet worden geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening     ‑0,2   3,0
           
Mutatie van tegen reële waarde gewaardeerde overige kapitaalbelangen 6 ‑12,4   6,9  
           
Mutaties in de cashflow hedge reserves bij joint ventures en geassocieerde deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde   3,7   9,2  
waarvan vennootschapsbelasting   ‑0,9   ‑2,3  
           
Mutatie in cash flow hedge reserve   ‑0,4   ‑0,4  
waarvan vennootschapsbelasting   0,1   0,1  
           
Totaal van de resultaten verwerkt in het eigen vermogen, welke bij realisatie worden geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening     ‑9,9   13,5
           
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten     224,2   307,6
           
           
Toe te rekenen aan aandeelhouder     224,2   307,6