Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

In miljoenen euro’s Nadere toelichting   eerste halfjaar 2018     eerste halfjaar 2017
             
             
Kasstroom uit bedrijfsoperaties     438,1     587,8
Rente, vennootschapsbelasting en overige     ‑78,6     ‑146,2
             
Kasstroom uit operationele activiteiten     359,5     441,6
             
             
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     ‑167,8     ‑92,4
             
Kasstroom uit financieringsactiviteiten            
Aflossingen van langlopende schulden 3 ‑10,7     ‑760,7  
Mutatie kortlopende financieringsverplichtingen 3 72,8     315,5  
Uitgekeerd dividend   ‑258,8     ‑110,1  
             
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     ‑196,7     ‑555,3
             
Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten     ‑5,0     ‑206,1
             
Geldmiddelen en kasequivalenten ultimo vorig jaar   41,2     238,4  
Geldmiddelen en kasequivalenten ultimo dit jaar   36,2     32,3  
      ‑5,0     ‑206,1