Verkorte geconsolideerde balans (vóór winstbestemming)

In miljoenen euro’s Nadere toelichting 30 juni 2018 31 december 2017*
Activa      
       
Vaste activa      
materiële vaste activa   8 510,4 8 518,0
investeringen in joint ventures   195,9 190,1
investeringen in geassocieerde deelnemingen   0,8 0,7
overige kapitaalbelangen 5 478,3 490,7
uitgestelde belastingvorderingen   393,2 404,2
       
Totaal vaste activa   9 578,6 9 603,7
       
Totaal vlottende activa   251,2 248,2
       
Totaal activa   9 829,8 9 851,9

*) Aangepaste openingsbalans vanwege implementatie IFRS 15

In miljoenen euro’s Nadere toelichting 30 juni 2018 31 december 2017*
Passiva      
       
Totaal eigen vermogen      
toekomend aan de aandeelhouder   5 740,3 5 774,9
       
Langlopende verplichtingen      
rentedragende leningen 1, 5 2 832,2 2 842,9
uitgestelde belastingverplichtingen   169,5 166,9
langlopende contractverplichting   50,7 50,7
overige langlopende verplichtingen   160,1 160,7
       
Totaal langlopende verplichtingen   3 212,5 3 221,2
       
Kortlopende verplichtingen      
kortlopende financieringsverplichtingen 2 675,6 602,8
handelsschulden en overige te betalen posten   201,4 253,0
       
Totaal kortlopende verplichtingen   877,0 855,8
       
Totaal passiva   9 829,8 9 851,9

*) Aangepaste openingsbalans vanwege implementatie IFRS 15