Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

In miljoenen euro’s Nadere toelichting   eerste halfjaar 2018   eerste halfjaar 2017
Voortgezette bedrijfsactiviteiten          
Opbrengsten 6, 7   671,4   739,7
           
Aan investeringen toegerekende kosten   36,0   51,6  
Personeelskosten en overige bedrijfslasten   ‑267,5   ‑272,0  
Afschrijvingskosten   ‑153,4   ‑147,7  
Totale lasten     ‑384,9   ‑368,1
           
Bedrijfsresultaat 6   286,5   371,6
           
Financieringsbaten en -lasten     ‑34,4   ‑45,4
Resultaat (des)investeringen geassocieerde deelnemingen     -   18,6
Aandeel in resultaat joint ventures     18,1   17,4
Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen     0,1   1,4
Ontvangen dividend overige kapitaalbelangen     30,1   12,2
           
Resultaat vóór belastingen     300,4   375,8
           
Belastingen     ‑66,1   ‑84,7
           
Resultaat ná belastingen     234,3   291,1
           
Resultaat over de periode     234,3   291,1
           
Toe te rekenen resultaat aan aandeelhouder     234,3   291,1