Financiële resultaten

Kerncijfers

Kerncijfers
In miljoenen euro’s Eerste halfjaar 2018 Eerste halfjaar 2017
     
Opbrengsten 671 740
Totale lasten ‑385 ‑368
     
Bedrijfsresultaat 287 372
Financiële baten en lasten ‑34 ‑45
Aandeel in resultaat joint ventures, geassocieerde deelnemingen en dividend overige kapitaalsbelangen 48 31
Resultaat verkoop deelnemingen - 19
     
     
Resultaat voor belastingen 300 376
Belastingen ‑66 ‑85
     
Resultaat na belastingen 234 291

Opbrengsten

De gerealiseerde opbrengsten in het eerste halfjaar zijn € 69 miljoen lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit heeft voornamelijk te maken met de implementatie van het nieuwe methodebesluit, voor de reguleringsperiode 2017-2021, voor Gasunie Transport Services B.V. (GTS) in 2017.

De tarieven die GTS en Gasunie Deutschland (GUD) aan hun klanten in rekening mogen brengen, zijn gereguleerd. Deze worden door de toezichthouders in respectievelijk Nederland en Duitsland bepaald aan de hand van de te verwachten toegestane omzet en de verwachte capaciteitsboekingen. In het eerste halfjaar 2017 waren, in afwachting van het nieuwe methodebesluit voor GTS, de tarieven uit 2016 nog van toepassing op de Nederlandse gereguleerde activiteiten. De tarieven voor het huidige methodebesluit zijn van toepassing sinds 1 juli 2017, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2017. Per 1 januari 2018 zijn de tarieven verlaagd met de jaarlijkse efficiencykorting (x-factor) uit het methodebesluit.

In 2018 is een nieuw methodebesluit voor de periode 2018-2022 van kracht geworden voor GUD. De BNetzA heeft aan de hand van een benchmark de individuele efficiëntie van de netbeheerders bepaald. De efficiëntie van GUD bedraagt 100%, waardoor het effect van het nieuwe methodebesluit op de toegestane omzet beperkt is.

De methode van regulering in zowel Nederland als Duitsland bevat diverse zogenoemde reguliere ‘nacalculaties’. Als de werkelijke omzet afwijkt van de toegestane omzet, wordt het verschil verrekend in de tarieven van volgende jaren. Ook voor een deel van de energiekosten voor het gastransport geldt een mechanisme van nacalculatie. In de omzettarieven van 2018 wordt door GTS € 25 miljoen terugbetaald en wordt door Gasunie Deutschland € 9 miljoen terugontvangen. Gasunie zal, op basis van de huidige financiële vooruitzichten voor het gehele jaar 2018, op basis van het reguleringssysteem per saldo circa € 8 miljoen in toekomstige tarieven (2019 en verder) terugontvangen.

Naast een lagere omzet voor de Nederlands gereguleerde activiteiten, is de omzet van niet gereguleerde activiteiten € 8 miljoen hoger dan in 2017. BBL levert de grootste bijdrage aan deze stijging, vanwege de benutting van de gunstige marktomstandigheden in het eerste kwartaal.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar van 2018 is, in vergelijking tot dezelfde periode in 2017, met € 85 miljoen gedaald. Naast de eerdergenoemde daling van de opbrengsten met € 69 miljoen, zijn de energiekosten voor het gastransport in het eerste halfjaar gestegen ten opzichte van 2017. Deze stijging heeft te maken met een toename van de import van H-gas en de daarbij benodigde inzet van stikstof voor de conversie naar laagcalorisch gas. Die maakt een verdere daling van de productie uit het Groningenveld mogelijk. Daarnaast spelen de koude winterperiode en de gestegen energieprijzen een belangrijke rol in deze toename. De afschrijvingskosten zijn eveneens hoger. Dit komt onder meer door het versneld afschrijven van twee compressoren die (tijdelijk) buiten gebruik zijn gesteld.

Resultaat na belastingen

De financiële baten en lasten zijn € 11 miljoen lager dan in het eerste halfjaar 2017 vanwege het aflossen van een obligatielening aan het eind van het eerste kwartaal 2017, resulterend in een lagere rentedragende leningenpositie. Het aandeel in het resultaat van joint ventures, geassocieerde deelnemingen en dividenden van overige kapitaalsbelangen neemt toe met € 17 miljoen vanwege een hogere dividenduitkering door Nord Stream. In 2017 heeft Gasunie haar aandeel in ICE Endex verkocht. Dit heeft geresulteerd in een eenmalig resultaat desinvesteringen in geassocieerde deelnemingen van € 19 miljoen.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een resultaat na belastingen van € 234 miljoen. Dat is € 57 miljoen lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Financiële vooruitzichten

Hoewel de bedrijfsresultaten in het eerste halfjaar van 2017 hoger waren dan in 2018, zorgen de implementatie van het genoemde methodebesluit voor GTS en de afboeking op de GUD-assets van € 150 miljoen die wij in het tweede halfjaar van 2017 hebben gedaan ervoor dat het tweede halfjaar van 2018 naar verwachting beter zal zijn. Over geheel 2018 zullen de resultaten hoger uit komen dan over 2017.

Het resultaat na belastingen uit reguliere bedrijfsactiviteiten zal naar verwachting circa € 325 - € 350 miljoen bedragen.

De uitgaven voor vervangings- en uitbreidingsinvesteringen zullen voor geheel 2018 naar verwachting circa € 350 - € 400 miljoen bedragen en vallen daarmee aanzienlijk hoger uit dan in 2017. De belangrijkste redenen voor deze toename zijn de meerjarige investeringen in het pijpleidingproject EUGAL en de voorziene bouw van de stikstofinstallatie.

Financiering

Gasunie heeft in het eerste half jaar van 2018 geen obligaties uitgegeven. Wel heeft Gasunie op de geldmarkt kortlopende leningen aangetrokken in de vorm van onderhandse leningen en Euro Commercial Paper (ECP). Van de € 680 miljoen stand-by faciliteit is geen gebruik gemaakt. In oktober 2018 moet een obligatielening van € 300 miljoen worden afgelost.

Credit ratings

In juni 2018 heeft Moody’s Investors Service de lange termijn kredietwaardigheidsbeoordeling herbevestigd. Onze lange termijn credit rating bij Moody’s Investors Service blijft A2 met een positieve outlook. De korte termijn rating blijft P-1. Daarnaast heeft Gasunie een credit rating van Standard & Poor’s Rating Global Ratings. Onze lange termijn credit rating is AA- met een stabiele outlook. De korte termijn rating bedraagt A-1+.